Ερευνητικό Πρόγραμμα CATOPEC-IC

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

Αντικείμενο του Έργου είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στην παραγωγή δομικών κεραμικών με τη χρήση εργαλείων λογισμικού που θα προκύψουν μέσω κατάλληλης μοντελοποίησης των διεργασιών ξήρανσης και όπτησης. Η καινοτομία της πρότασης έγκειται στο γεγονός της έρευνας σε όλες κλίμακες των διεργασιών ξήρανσης και όπτησης, από το εσωτερικό της αργιλόμαζας μέχρι το σύνολο του όγκου των κλιβάνων και ξηραντηρίων. Η έρευνα θα βασίζεται σε σωστά σχεδιασμένες εργαστηριακές αναλύσεις σύστασης, εργαστηριακές δοκιμές ξήρανσης και όπτησης καθώς και μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες. Η ολιστική προσέγγιση θα δώσει τη δυνατότητα μοντελοποίησης αρχικά και προσομοίωσης μετέπειτα του συνόλου της διεργασίας, και ως εκ τούτου και τη δυνατότητα ενεργειακής βελτιστοποίησής της. Θα καταρτισθούν και θα ελεγχθούν εργαλεία λογισμικού ξήρανσης και όπτησης κεραμικών για την απόδοσή τους σε πραγματικές συνθήκες ως επιδεικτικό έργο προώθησης της τεχνογνωσίας ως εξαγώγιμο προϊόν.