Ερευνητικό Πρόγραμμα ΚΕΡΑΜΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ (ΚΕΡΑΜΙ)

Αντικείμενο του έργου είναι η έρευνα και ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος βιοκλιματικής δόμησης στο πεδίο της κεραμουργίας και συγκεκριμένα ενός κεραμιδιού με επίστρωση υλικού που θα διαθέτει φωτοανακλαστικές και φωτοκαταλυτικές ιδιότητες για τη χρήση του σε «δροσερές στέγες» (cool roofs). Το νέο προϊόν θα συμβάλει στην ενεργειακή αποδοτικότητα αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κτίρια στα οποία θα χρησιμοποιηθεί.

Το προς ανάπτυξη προϊόν θα έχει βελτιωμένες ιδιότητες (μηχανικές, υδατοστεγανότητας, αντοχή σε παγετό, αντοχών επιστρώσεων κλπ) μέσα από την γεωμετρία, πρώτη ύλη και την προσθήκη σε αυτή συστατικών και επιστρώσεων. θα αποτελεί ένα καινοτόμο προϊόν οικολογικής δόμησης για τη δημιουργία «δροσερής στέγης» (cool roof tile) με κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη συμβάλλοντας σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Το προϊόν υλοποιείται με σύμπραξη βιομηχανικής έρευνας μεταξύ της εταιρείας ΚΕΒE και του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ (Enve-lab). Σκοπός της ΚΕΒΕ είναι να δρομολογηθεί άμεσα η παραγωγή του προϊόντος που θα αναπτυχθεί και αυτό να διατεθεί άμεσα στην αγορά.

Το προϊόν θα διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά. H ζήτηση για δομικά προϊόντα «ψυχρής στέγης» και γενικά προϊόντα οικολογικής δόμησης αυξάνεται συστηματικά στις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ αλλά και στην Ελλάδα. Διαπιστώνεται ότι η δόμηση οδηγείται σταδιακά σε ένα «πράσινο» βιοκλιματικό μοντέλο, βάσει του ευρωπαϊκού και διεθνούς κανονιστικού πλαισίου και των δημόσιων πολιτικών κινήτρων για την προώθηση ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων. Το προϊόν αναμένεται να έχει υψηλή δυνητική απόδοση καθώς θα προσφέρει υπεραξία έναντι τιμής λόγω των σημαντικών ποιοτικών χαρακτηριστικών και της επίδρασής του στη μείωση του κόστους λειτουργίας του κτηρίου. Με δεδομένο τον εξωστρεφή προσανατολισμό της ΚΕΒΕ (~55% της συνολικής παραγωγής) η ανάπτυξη σύγχρονων καινοτόμων προϊόντων αποτελεί προϋπόθεση για την διατήρηση της θέσης στην Ελληνική/Ευρωπαϊκή αγορά και μέσο για την ανάπτυξή της σε νέες διεθνείς αγορές.