Αειφορία

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος στηρίζεται και αναπτύσσει  τρεις πυλώνες υπευθυνότητας: την Περιβαλλοντική, την  Κοινωνική και την  Οικονομική.

Αρχή μας είναι πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει ανάμεσα στις προτεραιότητές τους να έχουν την εξασφάλιση υγιούς  εργασιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και προάγει την παραγωγικότητα  με ταυτόχρονη μέριμνα για την  δημιουργία θετικού κλίματος συναλλαγών για τους πελάτες της. Η φροντίδα πέρα από τον ανθρώπινο παράγοντα, θα πρέπει να επεκτείνεται και στο περιβάλλον. Το οικονομικό κέρδος, απαραίτητο για τη βιωσιμότητά της, θα έρθει ως αποτέλεσμα των παραπάνω.

Οι δράσεις που οδηγούν στην επιχειρηματική βιωσιμότητα, στηρίζονται στα εξής:

  • Επιχειρησιακή συνέχεια και διαχείριση κινδύνων
  • Να ελκύει και να διατηρεί ποιοτικό εργατικό δυναμικό και τους πελάτες της
  • Να ελκύει επενδύσεις και άλλους πόρους απαραίτητους για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
  • Να διατηρεί ψηλή αποδοτικότητα των ανθρωπίνων και άλλων πόρων της
  • Να συναλλάσσεται αποτελεσματικά με τις αρχές και με ασφαλιστικές εταιρείες.
  • Να παρουσιάζει συνεχή ανανέωση και βελτίωση
  • Να διατηρεί τη φήμη της

Όλα τα παραπάνω ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και αποτελούν κύρια ευθύνη του κάθε εργαζόμενου, σε κάθε βαθμίδα, σε συστηματική βάση.

Επικεντρώνοντας στο θέμα της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης η ΚΕΒΕ  θεωρεί εαυτήν υπεύθυνη για τα συνεπακόλουθα  των αποφάσεων και δράσεων της στους ανθρώπους, στο περιβάλλον και στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής αλλά και γενικότερης κοινωνίας και για τον λόγο αυτό, δρα με διαφάνεια και αναλαμβάνει ευθύνη για τις δράσεις της. Επίσης, επιδεικνύει ψηλή επιχειρηματική ηθική, τηρεί τη νομοθεσία και τους ευρύτερους κανόνες συμπεριφοράς και όλες αυτές οι αρχές διαχέονται σε κάθε επίπεδο της επιχειρηματικής της λειτουργίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ