Τούβλα Καθέτων Οπών με συντελεστή ισοδύναμης θερμικής αγωγιμότητας λ'≤0,30W/(mK) (λ' σχεδιασμού). Μη προσμέτρηση στον συντελεστή δόμησης

«Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558»

Αγαπητοί συνεργάτες,

Από τις 09/05/2022 έχει τεθεί σε ισχύ η Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558*, σύμφωνα με την οποία, η επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα θερμομονωτικά στοιχεία πλήρωσης δε προσμετράται πλέον στο συντελεστή δόμησης. Στα νέα αυτά δεδομένα, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα μας ΟΡΘΟBLOCK και ΟΡΘΟBLOCK PLUS αποκτάτε αύξηση των m2 των κτηρίων ως και 10% για μία τυπική κατασκευή.

Τα προϊόντα ΟΡΘΟBLOCK και ΟΡΘΟBLOCK PLUS εντάσσονται στην κατηγορία θερμομονωτικά στοιχεία πλήρωσης (θερμομονωτικά λιθοσώματα) και εναρμονίζονται πλήρως με τις απαιτήσεις για μη προσμέτρηση στο συντελεστή δόμησης. Όλα τα εν λόγο προϊόντα με πάχος τοιχοποιίας>200mm τηρούν αυτή τη προϋπόθεση και με τη χρήση αυτών γίνεται υπαγωγή της νέας εγκυκλίου. Η επιφάνεια της οπτοπλινθοδομής, των οριζοντίων στοιχείων του φέροντος οργανισμού που αυτή πληροί και των ανοιγμάτων για τη τοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμάτων δεν προσμετράται πλέον στο συντελεστή δόμησης.

Προϊόντα που εμπίπτουν στην εγκύκλιο (δείτε σχετική επιστολή εδώ)

Προιόντα λ10,dry,unit
λequ,design,masonry
(με 3mm συνδετικό κονίαμα)
Uw Ανεπίχριστης Τοιχοποιίας(design)
W/m2K
(με 3mm συνδετικό κονίαμα)
Συμπεριλαμβάνονται θερμικές αντιστάσεις εσωτερικού & εξωτερικού αέρα
MK200 0,1971 0,2244 0,9523
MK250 0,2061 0,2335 0,8119
NK250 0,1664 0,1859 0,6600
NK300 0,1605 0,1797 0,5437
NK380 0,1681 0,1872 0,4590
K250 0,1585 0,1784 0,6364
K300 0,1570 0,1768 0,5357
NK250PLUS 0,0856 0,1045 0,3901
NK300PLUS 0,0839 0,1026 0,3232
K250PLUS 0,0901 0,1094 0,4072
K300PLUS 0,0893 0,1086 0,3411

 Σημειώσεις

* Στον παρακάτω σύνδεσμο βρείτε ποιο είναι το πιο κατάλληλο προϊόν για χρήση ανά κλιματική ζώνη.

** ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558 σχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου ιθ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 4759/2020 και το άρθρο 122 του ν. 4819/2021.. Στα θερμομονωτικά στοιχεία πλήρωσης περιλαμβάνονται τα προϊόντα τοιχοποιίας του πίνακα 1.7 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-02/2017, που έχουν συντελεστή ισοδύναμης θερμικής αγωγιμότητας λ’≤0,3W/(mK) (λ’ σχεδιασμού).

ΦΙΛΤΡΑ +

ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK Κ380 ΝΕΟ

ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK K250

ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK K250 ΝΕΟ

ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK K300

ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK Κ300 ΝΕΟ

ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK K250 PLUS

ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK K250 PLUS ΝΕΟ