Τούβλα Καθέτων Οπών με συντελεστή ισοδύναμης θερμικής αγωγιμότητας λ'≤0,30W/(mK) (λ' σχεδιασμού). Μη προσμέτρηση στον συντελεστή δόμησης

«Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558»

Αγαπητοί συνεργάτες,

Από τις 09/05/2022 έχει τεθεί σε ισχύ η Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558*, σύμφωνα με την οποία, η επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα θερμομονωτικά στοιχεία πλήρωσης δε προσμετράται πλέον στο συντελεστή δόμησης. Στα νέα αυτά δεδομένα, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα μας ΟΡΘΟBLOCK και ΟΡΘΟBLOCK PLUS αποκτάτε αύξηση των m2 των κτηρίων ως και 10% για μία τυπική κατασκευή.

Τα προϊόντα ΟΡΘΟBLOCK και ΟΡΘΟBLOCK PLUS εντάσσονται στην κατηγορία θερμομονωτικά στοιχεία πλήρωσης (θερμομονωτικά λιθοσώματα) και εναρμονίζονται πλήρως με τις απαιτήσεις για μη προσμέτρηση στο συντελεστή δόμησης. Όλα τα εν λόγο προϊόντα με πάχος τοιχοποιίας>200mm τηρούν αυτή τη προϋπόθεση και με τη χρήση αυτών γίνεται υπαγωγή της νέας εγκυκλίου. Η επιφάνεια της οπτοπλινθοδομής, των οριζοντίων στοιχείων του φέροντος οργανισμού που αυτή πληροί και των ανοιγμάτων για τη τοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμάτων δεν προσμετράται πλέον στο συντελεστή δόμησης.

Προϊόντα που εμπίπτουν στην εγκύκλιο (δείτε σχετική επιστολή εδώ)

Προιόντα

 

λ10,dry,unit λequ,design,masonry

(με 3mm συνδετικό κονίαμα)

MK200 0,2105 0,2244
MK250 0,2197 0,2335
NK250 0,2038 0,2149
NK300 0,1963 0,2075
K250 0,1976 0,2088
K300 0,1957 0,2069
NK250PLUS 0,1164 0,1286
NK300PLUS 0,1139 0,1262
K250PLUS 0,1232 0,1354
K300PLUS 0,1227 0,1348

 Σημείωση

* ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558 σχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου ιθ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 4759/2020 και το άρθρο 122 του ν. 4819/2021.. Στα θερμομονωτικά στοιχεία πλήρωσης περιλαμβάνονται τα προϊόντα τοιχοποιίας του πίνακα 1.7 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-02/2017, που έχουν συντελεστή ισοδύναμης θερμικής αγωγιμότητας λ’≤0,3W/(mK) (λ’ σχεδιασμού).

ΦΙΛΤΡΑ +

ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK K250

ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK K250 ΝΕΟ

ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK K300

ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK Κ300 ΝΕΟ

ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK K250 PLUS

ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK K250 PLUS ΝΕΟ

ΤΟΥΒΛΟ ΟΡΘΟBLOCK K300 PLUS